Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Prodávajícim je Bomba s.r.o., se sídlem Tehelná ulica 422/55, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, Slovenská republika, IČO: 36850853, DIČ: 2022481076, IČ DPH: SK2022481076, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka číslo: 27873/T. Orgánem dohledu je Slovenská obchodní inspekce (SOI) všeobecný orgán trhového dozoru v ochraně spotřebitele na vnitřním trhu.

Kupující realizací objednávky na stránce KupMa.cz akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (prostřednictvím elektronické pošty). Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům k objednanému zboží dodávat návod k obsluze (pokud je potřeba), případně záruční list (pro zboží, které záruční list běžně neobsahuje, slouží k tomuto účelu faktura).

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při registraci. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Zboží na objednávku posíláme pouze osobám starším 15 let, které mohou převzít zásilku od kurýra případně od pracovníka zvoleného výdejního místa. Objednávky, které budou mít špatně vyplněné telefonní číslo (resp. neplatné telefonní číslo) a neplatnou (neexistující) e-mailovou adresu, budou stornovány.

Platební podmínky
Nabídkové ceny uvedené na stránce Zástěry.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude vám zaslána na e-mail po odeslání zboží. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zboží v plném rozsahu zůstává ve výhradním vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení odběratelem.

Možnosti doručení a úhrady zboží v rámci České republiky:

Zásilkovna

Platba předem (kartou online nebo převodem na účet)

Doručení na výdejní místo - objednávka do 150 Kč

150 Kč

Doručení na výdejní místo - objednávka nad 150 Kč

80 Kč

Doručení na výdejní místo - objednávka nad 1650 Kč

0 Kč

Platba na dobírku

Doručení na výdejní místo - objednávka nad 150 Kč

119 Kč

Kurýrní služba GLS

Platba předem (kartou online nebo převodem na účet)

Doručení na adresu - objednávka do 150 Kč

150 Kč

Doručení na adresu nebo do Parcel Shopu GLS - objednávka nad 150 Kč

120 Kč

Doručení na adresu nebo do Parcel Shopu GLS - objednávka nad 1650 Kč

0 Kč

Platba na dobírku

Doručení na adresu - objednávka nad 150 Kč

159 Kč

Dodací doba
Objednávky uskutečněné nebo uhrazené do 12:00 hod. (Zásilkovna) resp. do 13:00 hod. (GLS) budou expedovány v ten samý den a doručeny na adresu zákazníka nebo na vybrané výdejní místo v následujících pracovních dnech!

Pro objednávky uskutečněné nebo uhrazené po výše uvedených termínech začíná dodací doba plynout následující (pracovní) den od uskutečnění objednávky při platbě na dobírku, resp. následující (pracovní) den od připsání peněžních prostředků na náš účet.

Dodací doba bude přiměřeně prodloužena, pokud by zdržení bylo zapříčiněno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že objednané zboží není možné doručit zákazníkovi do termínu, který zadal v objednávce, prodávající mu sdělí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží odesláním Formuláře na odstoupení od smlouvy. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, pokud možno i v původním obalu, musí být kompletní a musí být spolu s ním vrácen doklad o koupi (faktura) a další případné dokumenty dodané spolu se zbožím. Zákazník odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Zboží vrácené zpět na dobírku nepřijímáme. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od zákazníka proplacení snížení hodnoty zboží a zákazník je o této skutečnosti vyrozuměn.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy podle těchto podmínek se týká pouze zákazníka, který je fyzickou osobou a zboží mu neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání. Bylo-li odstoupení od kupní smlouvy provedeno v rozporu s těmito podmínkami, považuje se takové odstoupení za neplatné.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

Prodávající vrátí uhrazenou kupní cenu po splnění podmínek vyplývajících z těchto podmínek do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to především převodem na bankovní účet určený zákazníkem vedený bankou na území České republiky. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese zákazník v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl poškozen.

Prodávající má povinnost vrátit i náklady na dopravu, avšak pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu doručení (§ 9 odst. 3 zák. č. 102/2014). Prodávající není povinen uhradit zákazníkovi dodatečné náklady, pokud si zákazník výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil zákazník, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Adresa pro zasílání zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Alternativní řešení sporů
V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo když se kupující obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruka na zboží a odpovědnost za škody
V případě, že kupující při přebírání zboží najde závady způsobené dopravou (kupující je povinen zboží řádně probrat, zkontrolovat neporušenost obalů, produktů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci - sepsat reklamační protokol), musí tyto skutečnosti sdělit vždy vyplněním reklamačního formuláře, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Dodavatel není odpovědný za poškození zboží zapříčiněného dopravou.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
a) výměnu za nové zboží,
b) opravu zboží,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
a) pokud má zboží podstatnou vadu,
b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
c) při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout v provozovně podnikání uvedené v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nesplnění této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo volby způsobu vyřízení reklamace má kupující.

Adresa pro zasílání reklamací:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Storno objednávky
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to odesláním kontaktního formuláře se žádostí o storno objednávky. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést číslo objednávky, jméno a e-mail. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána zpět do 14 dnů bezhotovostním převodem.

Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání, poškození nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem - telefonicky, mailem (do 3 prac. dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení). O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován e-mailem uvedeným při objednávce.

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Bomba s.r.o. pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných společnosti Bomba s.r.o. v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nezbytné, aby společnost Bomba s.r.o. mohla plnit své smluvní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou přepravních společností, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, a to z důvodu bezproblémového doručení objednaného zboží přímo k vám.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o ochraně osobních údajů se dozvíte na následující stránce.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ode dne odeslání elektronické objednávky a i tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Předvolby soukromí

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. K tomuto účelu můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení