Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Kupující realizací objednávky na stránce Zástěry.cz akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (prostřednictvím elektronické pošty).

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené návodem k obsluze (pokud je potřeba), záručním listem (pro zboží, které záruční list běžně neobsahuje, slouží k tomuto účelu faktura).

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při registraci. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Zboží na objednávku posíláme pouze osobám starším 15 let, které mohou převzít zásilku od kurýra nebo na Poště. Objednávky, které budou mít špatně vyplněné telefonní číslo a neplatnou e-mailovou adresu, budou stornovány.

Platební podmínky
Nabídkové ceny uvedené na stránce Zástěry.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude vám zaslána na e-mail po odeslání zboží. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zboží v plném rozsahu zůstává ve výhradním vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení odběratelem.

Možnosti doručení a úhrady zboží na Zástěry.cz:

Doručení zboží v rámci České republiky

Doručení zboží při platbě předem na účet

- Doručení kurýrem GLS při objednávce do 150 Kč

150 Kč

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 150 Kč

100 Kč

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 1650 Kč

0 Kč

Doručení zboží při platbě na dobírku

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 150 Kč

150 Kč

 

Dodací doba
Objednávky uskutečněné nebo uhrazené do 13:00 hod. budou expedovány ještě týž den a doručeny zákazníkovi obvykle následující pracovní den!

Pro ostatní objednávky (objednané nebo uhrazené po 13:00 hod.) dodací lhůta začíná běžet následující (pracovní) den od uskutečnění objednávky při platbě na dobírku, resp. následující (pracovní) den od připsání peněžních prostředků na náš účet při platbě předem. V sobotu a v neděli se zboží nedoručuje!

Veškeré zboží je skladem. V případě, že objednané zboží není možné doručit zákazníkovi do termínu, který zadal v objednávce, prodávající mu oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Záruka na zboží
Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje zboží kupujícímu. Dodávané zboží má záruku 24 měsíců. Vzniklé závady na zboží je možné reklamovat po celou záruční doby. Záruka při vyřizování reklamace se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením, neodborným používáním, nebo zásahem třetími osobami.

V případě, že kupující při přebírání zboží najde závady způsobené dopravou (kupující je povinen zboží řádně probrat, zkontrolovat neporušenost obalů, produktů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci - sepsat reklamační protokol), musí tyto skutečnosti sdělit vždy vyplněním reklamačního formuláře, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Dodavatel není odpovědný za poškození zboží zapříčiněného dopravou.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejich běžným používáním. Reklamační list musí obsahovat číslo faktury, datum dodání zboží, název zboží, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jeho obdržení.

Adresa pro zasílání reklamací:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží odesláním Formuláře na odstoupení od smlouvy, zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno zboží v původním stavu, nepoškozeno, nesmí jevit známky nošení a používání, pokud je možné i v původním obalu, musí být kompletní a musí být spolu s ním vrácen doklad o koupi (faktura) a další případné dokumenty dodané spolu se zbožím. Zákazník odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Zboží vrácené zpět na dobírku nepřijímáme. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od zákazníka proplacení snížení hodnoty zboží a zákazník je o této skutečnosti vyrozuměn.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy podle těchto podmínek se týká pouze zákazníka, který je fyzickou osobou a zboží mu neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání. Bylo-li odstoupení od kupní smlouvy provedeno v rozporu s těmito podmínkami, považuje se takové odstoupení za neplatné.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

Prodávající vrátí uhrazenou kupní cenu po splnění podmínek vyplývajících z těchto podmínek do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to především převodem na bankovní účet určený zákazníkem vedený bankou na území České republiky. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese zákazník v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl poškozen.

Adresa pro zasílání zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Alternativní řešení sporů
V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo když se kupující obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odpovědnost za škody
Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. To znamená, že od okamžiku převzetí zboží odpovídá zákazník za ním zaviněné poškození nebo zničení zboží.

Storno objednávky
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to odesláním kontaktního formuláře se žádostí o storno objednávky. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést číslo objednávky, jméno a e-mail. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána zpět do 14 dnů bezhotovostním převodem.

Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání, poškození nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem - telefonicky, mailem (do 3 prac. dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení). O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován e-mailem uvedeným při objednávce.

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Bomba s.r.o. pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných společnosti Bomba s.r.o. v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nezbytné, aby společnost Bomba s.r.o. mohla plnit své smluvní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou přepravních společností, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, a to z důvodu bezproblémového doručení objednaného zboží přímo k vám.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o ochraně osobních údajů se dozvíte na následující stránce.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ode dne odeslání elektronické objednávky a i tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení